Overzicht

Hieronder vindt u de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en BluJay Solutions (BluJay). Door toegang tot, browsen op of gebruik van deze website erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt en dat u alle toepasselijke wetten en voorschriften voor een dergelijk gebruik zult naleven. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. BluJay kan deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website, zonder mededeling aan u, altijd aanpassen door deze posting bij te werken. BluJay kan ook altijd en zonder mededeling verbeteringen of veranderingen van de producten, diensten of programma’s die op deze site worden beschreven, aanbrengen.

 

Algemeen

Deze website bevat eigendomsrechtelijke mededelingen en informatie over auteursrechten, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en opgevolgd. BluJay beperkt het gebruik van zijn logo’s, handelsnaam en handelsmerken. Geen ander bedrijf mag de logo’s of handelsmerken van BluJay gebruiken, tenzij het de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BluJay heeft verkregen of BluJay de daarvoor vereiste licentie heeft verstrekt. Neem contact op met uw lokale BluJay-vestiging voor toestemming voor gebruik van het logo of de handelsmerken van BluJay. Ondanks het bovenstaande is het gebruik door een derde van een BluJay-handelsmerk zonder uitdrukkelijke toestemming of licentie uitsluitend beperkt tot “redelijk gebruik’ (d.w.z. alleen tekstuele verwijzingen naar BluJay-handelsmerken en exclusief BluJay-logo’s of -handelsmerken).

Deze site en de gehele inhoud ervan mogen niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, overgedragen, gedistribueerd of gebruikt voor het maken van afgeleide werken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BluJay, behalve dat BluJay u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming geeft voor toegang tot en weergave van de websites op deze site, uitsluitend voor uw computer en voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik van deze website. U mag de inhoud die op deze site wordt weergegeven niet wijzigen of een auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechtelijke mededelingen verwijderen. Op alle software en andere materialen die beschikbaar worden gesteld voor downloaden, toegang of ander gebruik vanaf deze site met hun eigen licentievoorwaarden, bepalingen en mededelingen zijn die voorwaarden, bepalingen en mededelingen van toepassing.

Met uitzondering van de bovengenoemde beperkte toestemming geeft BluJay u geen expliciete of impliciete rechten of licenties krachtens octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten.

 

Bepaalde disclaimers

Wij beloven of garanderen niet dat de informatie op deze website juist, actueel of volledig is en deze site kan bepaalde technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. BluJay aanvaardt geen verantwoordelijkheid (en wijst verantwoordelijkheid uitdrukkelijk af) voor alle informatie die op deze site wordt gepost, inclusief alle updates zonder enige beperking. Daarom dient u de juistheid en volledigheid van alle geposte informatie te bevestigen voordat u een beslissing neemt over diensten, producten of andere zaken die op deze site worden beschreven.

BluJay garandeert niet dat alle gemelde problemen door BluJay zullen worden opgelost, zelfs als BluJay besluit om informatie te verstrekken dat is bedoeld om een probleem aan te pakken.

 

Toekomstgerichte verklaringen en waarschuwingen

Met uitzondering van historische informatie en discussies kunnen verklaringen op deze website toekomstgerichte verklaringen zijn. Deze verklaringen omvatten een aantal risico’s, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de verklaringen in publicaties van andere bedrijven.

 

Vertrouwelijke informatie

BluJay wil via deze website geen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie van u ontvangen. Denk eraan dat alle naar BluJay gezonden informatie of materialen niet als vertrouwelijk zullen worden beschouwd. Door informatie of materialen naar BluJay te sturen, geeft u BluJay een onbeperkte, onherroepelijke licentie om die materialen of informatie te kopiëren, vermenigvuldigen, publiceren, uploaden, posten, overdragen, distribueren, openbaar weer te geven, uit te voeren, aan te passen, afgeleide werken ervan te maken en anderszins vrij te gebruiken. U stemt er ook mee in dat BluJay alle ideeën, concepten, knowhow of technieken mag gebruiken die u om welke reden dan ook naar ons stuurt. Persoonlijk identificeerbare informatie die u aan BluJay verstrekt voor de ontvangst van producten of diensten zal worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie BluJays tabblad “Privacy” voor informatie over het privacybeleid van BluJay.

 

Wereldwijde beschikbaarheid

Informatie die BluJay publiceert op het internet kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van BluJay die niet in uw land aangekondigd of beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat BluJay van plan is dergelijke producten, programma’s of diensten in uw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen. Raadpleeg de contactgegevens van uw lokale BluJay-vestiging voor informatie over de producten, programma’s en diensten die voor u beschikbaar kunnen zijn.

 

Zakenrelaties

Deze website kan links of verwijzingen naar niet-BluJay websites en hulpbronnen bevatten. BluJay geeft geen verklaringen, garanties of andere verplichtingen in welke vorm dan ook af over enige niet-BluJay website of externe hulpbronnen waarnaar op een BluJay-site wordt verwezen, die van daaruit toegankelijk is of die daaraan is gekoppeld. Een link naar een niet-BluJay website betekent niet dat BluJay de inhoud of het gebruik van die website of de eigenaar ervan goedkeurt. Bovendien is BluJay geen partij bij of verantwoordelijk voor enige transactie die u kunt aangaan met derden, zelfs als u dergelijke partijen op een BluJay-site leert kennen (of een link naar dergelijke partijen gebruikt). Daarom erkent u en stemt u ermee in dat BluJay niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of hulpbronnen, en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke sites of hulpbronnen. Als u toegang krijgt tot een niet-BluJay website, zelfs een website die het BluJay-logo kan bevatten, begrijpt u dat deze onafhankelijk is van BluJay en dat BluJay geen controle heeft over de inhoud van die website. U dient voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen virussen en andere mogelijk destructieve programma’s en om uw informatie te beschermen op een volgens u passende manier.

 

Links naar deze site

Alle links naar deze website moeten schriftelijk door BluJay worden goedgekeurd. Als BluJay een dergelijke link goedkeurt, stemt u ermee in dat BluJay altijd, geheel naar eigen goeddunken, de toestemming voor de koppeling naar deze website, kan beëindigen. In dat geval stemt u ermee u dat u alle links naar deze website zult verwijderen en dat u elk BluJay-handelsmerk niet meer zult gebruiken.

 

Vertalingen

Bepaalde tekst op deze website kan in andere talen dan het Engels beschikbaar worden gesteld. Tekst kan zijn vertaald door een persoon of uitsluitend met computersoftware zonder menselijke interventie of controle. Deze vertalingen worden u voor uw gemak verstrekt en BluJay geeft geen verklaringen of toezeggingen af over de juistheid of volledigheid van de vertaling, ongeacht de bron.

 

AFWIJZING VAN GARANTIE

U GEBRUIKT DEZE SITE GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA’S EN DIENSTEN WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT’ VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE. BLUJAY WIJST UITDRUKKELIJK EN IN DE WETTELIJK TOEGESTANE MATE ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES OF VERKLARINGEN AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK VAN EIGENDOMS- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. ZONDER ENIGE BEPERKING GEEFT BLUJAY GEEN GARANTIE AF DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, ACTUEEL, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN.

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT U, ALS U MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA’S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT, DAT GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO DOET, EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE DAARDOOR KAN ONTSTAAN, INCLUSIEF VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM.

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET OP UW VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL BLUJAY AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, ALS VOORBEELD DIENENDE OF GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK DIE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE WEBSITE OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE, OF VOOR HET GEBRUIK OF DOWNLOADEN VAN, OF TOEGANG TOT, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BESPARINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS ALS BLUJAY UITDRUKKELIJK IS GEÏNFORMEERD OF DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN AFSTANDSVERKLARING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSVORDERINGEN, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN.

 

Anticorruptiewetten

BluJay moet zich houden aan de Amerikaanse wet inzake corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act of FCPA), de Britse Omkopingswet (UK Bribery Act of UKBA) en andere wereldwijde anticorruptiewetten. Deze wetten verbieden het betalen of beloven van iets waardevols door BluJay of zijn gelieerde bedrijven, direct of indirect, aan de vertegenwoordiger van een commerciële entiteit of een functionaris van een buitenlandse regering, buitenlandse politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een buitenlands ambt met het doel de handeling of beslissing in hun officiële hoedanigheid te beïnvloeden, of die functionaris te verleiden om hun invloed bij een buitenlandse regering te gebruiken om BluJay of zijn gelieerde bedrijven te helpen bij het verkrijgen, behouden of toekennen van opdrachten aan een persoon, of bij het zekerstellen van een ongepast zakelijk voordeel. BluJay eist van zijn zakenrelaties dat zij geen enkele handeling verrichten waardoor BluJay de FCPA, UKBA of enige andere toepasselijke anticorruptiewet of -bepaling zou kunnen schenden.

Aanvullende of afwijkende voorwaarden, bepalingen en mededelingen kunnen gelden voor specifieke materialen, informatie, producten, software en diensten die via deze website worden aangeboden. Bij een conflict hebben dergelijke aanvullende of afwijkende voorwaarden, bepalingen en mededelingen prioriteit boven deze Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg de toepasselijke overeenkomst of mededeling.